STT Tên giấc mơ Bộ số tương ứng
1 Bóng đá 62
2 Bóng đen 58
3 Bù nhìn 27,29
4 Bươm bướm 26,62
5 Buồng chuối 70,72
6 Cá cảnh 40
7 Cá chép 08,80
8 Cá quả 16,56
9 Cá rô 20,40,82
10 Cá to nhỏ 09
11 Cá trắm 01,41,81
12 Cá trắng 56
13 Cá vàng 20, 29
14 Cái câu 01,26,73
15 Cái cù 02,32,62
16 Cái làn 12,26
17 Cái miệng 78
18 Cái muôi 71
19 Cái nhà 01,26,73,14
20 Cái nhẫn 81
21 Cãi nhau 63,68
22 Cái nón 78
23 Cái thìa 54
24 Câu được rắn 01,81
25 Cây to 51
26 Chai 94,86
27 Chai, Lọ 34,50
28 Chánh chim 01, 65
29 Cháy nhà 05,43,67
30 Chấy đầy đầu 57,59