STT Tên giấc mơ Bộ số tương ứng
1 Đói ăn 13,93,59
2 Đôi chim bồ câu 02, 22
3 Đôi chim bồ câu 02,22
4 Đôi dép 33,81
5 Đòi nợ 53,35
6 Đôi vẹt 83, 87
7 Đom đóm 19,59
8 Đống lửa 08,18
9 Đống rơm 90,96
10 Đưa tang 72,27
11 Được bạc 82
12 Được tiền 48,68
13 Được tiền chia đôi 05,50